Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Tài nguyên đất và Môi trường:

- Điều tra xây dựng bản đồ đất, đánh giá đất;

- Xây dựng quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai các cấp;

- Điều tra đánh giá môi trường đất và môi trường phát triển nông nghiệp;

- Phân tích chất lượng đất và các yếu tố môi trường;

- Nghiên cứu khoa học và môi trường phục vụ phát triển nông nghiệp. Tham gia đào tạo chuyên môn các lĩnh vực có liên quan đến tài nguyên đất và môi trường.