Chào mừng Quý độc giả đến với trang thông tin điện tử của Phân viện Quy hoạch và TKNN

Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất

STT Tên công trình / dự án Chủ đầu tư Đơn vị tư vấn Năm TH
1 Lập Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2011-2020, kế hoạch SDĐ 05 năm (2011-2015) tỉnh Bình Phước. Sở TN và MT tỉnh Bình Phước Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
2 Lập Quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011-2015) tỉnh Hậu Giang. Sở TN và MT tỉnh Hậu Giang Phân viện QH&TKNN 2009 Đã phê duyệt
3 Lập Quy hoạch SDĐ thời kỳ 2011-2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm 2011-2015 tỉnh Bình Dương. Sở TN và MT tỉnh Bình DƯơng Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
4 Lập Quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và KH SDĐ 5 năm (2011 2015) tỉnh Lâm Đồng. Sở TN và MT tỉnh Lâm Đồng Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
5 Lập Quy hoạch SDĐ đến năm 2020, KH SDĐ 5 năm kỳ đầu (2011 2015) tỉnh Kiên Giang. Sở TN và MT tỉnh Kiên Giang Phân viện QH&TKNN 2010 Đã phê duyệt
6 Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011-2015) thành phố Cần Thơ. Sở TN và MT TP. Cần Thơ Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
7 Lập Quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ 5 năm (2011-2015)  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở TN và MT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
8 Lập Quy hoạch SDĐ đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011-2015) thành phố Hồ Chí Minh.  Sở TN và MT TP. HCM Phân viện QH&TKNN 2012 Đã phê duyệt
9 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Lâm Đồng. Sở TN và MT tỉnh Lâm Đồng Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
10 Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bình Dương. Sở TN và MT tỉnh Bình Dương Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
11 Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đất đến năm 2020, kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sở TN và MT tỉnh BRVT Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
12 Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Lắk. Sở TN và MT tỉnh Đắk Lắk Phân viện QH&TKNN 2015 Đã phê duyệt
13 Điều chỉnh quy hoạch SDĐ đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) thành phố Hồ Chí Minh. Sở TN và MT TP. HCM Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
14 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Kiên Giang.  Sở TN và MT tỉnh Kiên Giang Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
15 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất  kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Cà Mau. Sở TN và MT tỉnh Cà Mau Phân viện QH&TKNN 2016 Đang TH
16 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất  05 năm (2016-2020) tỉnh Trà Vinh. Sở TN và MT tỉnh Trà Vinh Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
17 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Tây Ninh. Sở TN và MT tỉnh Tây Ninh Phân viện QH&TKNN 2016 Đã phê duyệt
18 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch SDĐ kỳ cuối (2016-2020 tỉnh Bình Phước. Sở TN và MT tỉnh Bình Phước Phân viện QH&TKNN 2017 Đang TH